منابع آزمون کارشناسی ارشد مددكاری اجتماعی 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد مددكاری اجتماعی 1400

روانشناسی: زمينه روانشناسی هيلگارد اتیكسون و همكاران، ترجمه براهنی و همكاران، انتشارات رشد، چاپ آخر مبانی و نظریه های جامعه شناسی: جامعه شناسی برای مددكاران اجتماعی تالیف آن لولین، ترجمه فریده همتی، انتشارات سمت نظریه های جامعه شناسی تالیف غلامعباس توسلی، انتشارات سمت آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) تالیف رحمت االله صدیق سروستانی، انتشارات