منابع آزمون ارشد بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها 1400

منابع آزمون ارشد بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها 1400

حشره شناسی پزشكی: كلیات حشره شناسی پزشكی دكتر زعیم و همكاران آخرین ویراست Medical Entomology for students Service M. 2012, 5th Edition Essential Malariology David A. Warrell & Herbert M. Gilles 4th Medical Entomology: A Textbook on Public Health and Veterinary Problems Caused by Arthropods J.D. Edman, B.F. Eldridge, 2000 زیست شناسی عمومی: مبانی زیست