منابع آزمون ارشد بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها 1400

منابع آزمون ارشد بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها 1400

حشره شناسی پزشكی: كلیات حشره شناسی پزشكی دكتر زعیم و همكاران آخرین ویراست Medical Entomology for students Service M. 2012, 5th Edition Essential Malariology David A. Warrell & Herbert M. Gilles 4th Medical Entomology: A Textbook on Public Health and Veterinary Problems Caused by Arthropods J.D. Edman, B.F. Eldridge, 2000 زیست شناسی عمومی: مبانی زیست

منابع آزمون کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل كمكی 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل كمكی 1400

ارتز و پروتز: Aaos Atlas of Orthoses and Assistive Devices  Michael, Hsu , John D. Hsu, John Michael and John Fisk Atlas of Amputations and Limb Deficiencies Surgical Prosthetic and Rehabilitation principles Simith DG, Michael JW, Bowker JH Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation Pediatric orthotics Michelle M Lusardi, Caroline C Nielsen كینزیولوژی و بیومكانیك: Joint

منابع آزمون ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1400

منابع آزمون ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1400

كیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی نویسنده دكتر مقدسی داده پردازی بهداشتی نویسنده دكتر مقدسی فناوری اطلاعات سلامت نویسنده دكتر صدوقی، رضایی، صمد بیگ، احتشامی سیستم های اطلاعات مدیریت نویسنده دكتر صدوقی، شیخ طاهری، میدانی سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشكی نویسنده دكتر صفدری، جمال پور راهنمای جامع كدگذاری بیماری ها بر اساس ICD-10 نویسنده دكتر

منابع آزمون ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست 1400

منابع آزمون ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست 1400

بهداشت حرفه ای: Industrial Noise Control, Lewis Bell & Douglas Bell Industrial Ventilation Manual, ACGIH Fundamentals of Air Sampling Gregory D. Wight Occupational Ergonomics Handbooks W. Karwowskiws Marras Occupational Toxicology, Stacey Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council بهداشت محیط: Metcalf & Eddy, Inc., 2003. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4ed, McGraw – Hill Inc

منابع آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1400

زیست شناسی عمومی: ابوالقاسم امین 1391چاپ یازدهم، انتشارات امیر كبیر؛ مبانی زیست شناسی (زیست شناسـی سـلول رده بندی جانوری) زیست شناسی عمومی؛ هیئت مولفان انتشارات مركز نشر دانشگاهی آخرین چاپ جانور شناسی عمومی مهره داران؛ طلعت حبیبی، محمد مهدی راعی 1391 چاپ هشتم، انتشارات دانشـگاه تهران كتاب جانور شناسی مهره داران؛ محمد درویش آخرین چاپ

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تشريحی (آناتومی) 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تشريحی (آناتومی) 1400

تشریح عمومی: Gray,s anatomy و كلیه كتابهای معتبر فارسی كه توسط دانشگاههای مادر به چاپ رسیده اند و با مرجع انگلیسی فوق مطابقت نمایند و همچنین سایر كتب انگلیسی با منشاء G بافت شناسی بافت شناسی پایه Janquera آخرین چاپ بافت شناسی دكتر جعفر سلیمانی راد بافت شناسی دهان و دندان Tenkate آخرین چاپ زیست

منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1400

مبانی اپيدميولوژی: اصول اپیدمیولوژی مازنر مترجم: دكتر ناصری و دكتر ملك افضلی، نشر دانشگاهی درسنامه طب پیشگیری و پزشكی اجتماعی، (جلد 4) ترجمه دكتر شجاعی تهرانی درس نامه پزشكی پیشگیری و پزشكی اجتماعی ویراست 21 ترجمه دكتر كورش هلاكوئی نایینی – دكتر قباد مرادی و همكاران – انتشارات گپ – سال چاپ 1394 اپیدمیولوژی گوردیس

منابع آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی 1400

تشریح و فیزیولوژی انسانی: فیزیولوژی پزشكی 1، اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشكده پزشكی و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ 1379 فیزیولوژی پزشكی 2، اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشكده پزشكی و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ 1384 آناتومی (تشریح) عمومی، تالیف دكتر محمدعلی امامی میبدی، مسعود عزت آبادی پور، انتشارات سماط؛ آخرین

منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1400

اقتصاد خرد: تحلیل اقتصادی-نظریه و كاربرد (جلد 1 و 2) موریس فیلیپس، اكبر كمیجانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1390 چاپ چهاردهم اقتصاد كلان: اقتصاد كلان جلد اول و دوم، تیمور رحمانی، انتشارات برادران، 1391 چاپ نوزدهم مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت:  – مدیریت مالی مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان، فربد عبادی فرد آذر، عزیز

منابع آزمون کارشناسی ارشد اكولوژی انسانی 1400

منابع آزمون کارشناسی ارشد اكولوژی انسانی 1400

مبانی اكولوژی انسانی: Principles of Human Ecology, Richerson, Pearson Custom Pub Human Ecology, Gerald G. Marten, Routledge سلامت همگانی و اكولوژی انسانی، دكترسیمین آذری وهمكاران، نسل فردا جمعیت و تنظیم خانواده: دانش خانواده، احمد احمدی و همكاران، انتشارات سمت جمعیت و تنظیم خانواده، مریم صفرنواده وهمكاران، انتشارات خدمات فرهنگی كرمان مقدمات آمارزیستی: اصول و روشهای