آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری

آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری

ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند آزمون صلاحيت حرفه ای گروه پرستاری در تاريخ 1400/06/25 برگزار خواهد شد. لذا داوطلبان محترم می‌توانند از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكی از تاريخ 1400/04/01 لغايت 1400/04/10 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. (شرايط، ضوابط و مدارك مربوط